1.    CONDITII GENERALE DEINCHIRIERE
Inchirerea autoturismului este permisa doar pe teritoriul Romaniei.Insituatia in care chiriasul va parasi teritoriul tarii, acesta va fi penalizat prinretinereaintegrala a garantiei si va suporta consecintele intrucat autoturismul nuposedaasigurareinternationalacasco,insituatiaunuiaccidentsaufurtobligandu-sesaramburseze integral valoarea de catalog Schwache Eurotax aautoturismului.
Clientul trebuie sa aiba 25 ani impliniti la momentul semnarii contractului sisaposede permis de conducere valabil national sau international cu vechimedeminim 1 an, pentru categoria autoturismului. Locatorul va face copiidupadocumentele prezentate declient.
In situatia in care clientul nu a implinit 25 ani, locatorul poate sa iiinchirezeautoturismul, daca doreste, cu majorarea garantiei cu pana la 300euro.
Pretul inchirierii include: asigurare casco autoturism siasigurareraspundere civila, taxe de drum, intretinerea si reviziile periodice, asistentarutieraincazdenecesitatesiunnumarde250km/zi.Kilometrisuplimentarifatadeceistipulate se platesc suplimentar cu 0,3 euro/km. Pretul nu includecombustibilul.
Autoturismul va fi livrat si receptionat cu plinulfacut.
Oricediferentaconstatatalaindicatoruldecombustibilsevaplatidecatrelocatar la pretul de 1,50 euro/litru.
Predarea-primirea autoturismului se face la locul si data stabilite de locatorsichiriassimentionateincontract.Returnareaautoturismuluiinaltlocdecatcelprecizat in contract poate genera cheltuielisuplimentare pentru chirias.
Derioadaminimadeinchiriereestede24ore.3.9Autoturismulinchiriatvaficondus doar de client sau de conducatorul aditional specificat in prezentul contract. Incadrulincredintariiconduceriiautoturismuluicatrealtapersoana,chiriasulvafipenalizatprinretinereaintegralaagarantieisiprinplataintegralaaeventualelordaune.
Chiriasul se obliga sa plateasca amenzile pentru contraventiile in trafic saualteincalcari ale legii, vizandautoturismul;
In cazul pierderii cheilor masinii se va plati o penalizare intre200-400euro.
Laincheiereacontractuluilocatarulvadepuneogarantiematerialasituata intre 200-800euroinnumerar.Aceasta se va restitui la receptia masinii daca clientul o va restitui in buna stare,cutoatedocumentelemasinii,cutoateaccesoriilesiechipamenteleneavariatesilalocul lor, la locul, data si ora inscrise incontract.
Daca la receptionarea autoturismului sunt constatate defectiuni, ce nusedespagubesc de catre societatea de asigurare (defectiuni mecanice, micizgarieturi,daune in interiorul masinii, pierderea accesoriilor, etc.) garantiase
va retine pana la acoperirea pagubelor suferite, dupa care se voreliberadocumente deplata.
2.    CONDITII SPECIALE
Prezentul contract ia nastere si se termina la termenele stipulate intabel.
Depasirea termenului de returnare a masinii cu mai mult de 2 ore atragedupa
sine prelugirea contractului cu inca 24 ore, DOAR DACA locatarul solicita acest lucru telefonic.INCAZCONTRARVEHICOLULVAFIDECLARATFURAT!Insituatiaprelungiriitermenuluicontractului,lacererecuinca24orepretulchirieipentrunouaziestecalculat in conformitate cu ofertastandard.
Daca in timpul conducerii masinii apar probleme, inclusivaprindereamartorilorluminosidelabordsauzgomoteanormalelocatarulvaoprimasinaimediat si il va anunta pe proprietar. In caz contrar risca sa agraveze defectiuneasi sa plateasca daunele produseautovehicolului.
Orice defectiune produsa in timpul folosirii masinii, altele decat celedatorateprocesului normal de uzura, din vina CHIRIASULUI se va plati de catreacesta.
Uzura normala include: uzura pneurilor, a uleiului, lichidului ptspalatparbrizul, uzura normala a articulatiilor suspensiei, uzura normala a motoruluisicutiei de viteze – acestea cad in sarcinaproprietarului.
Proprietarul isi rezerva dreptul de a constata defectiuni ascunse in maxim72ore de la receptia masinii, produse din vina chiriasului, si sa il instiinteze peacestacu privire la valoarea daunelor. Exista daune care nu se pot constata la oinspectievizuala si care necesita o verificare amanuntita la un atelierautorizat.
3.    PLATA. OBLIGATII DE PLATA CLIENT.PENALIZARI
Platachirieisepercepeinavans,lasemnareacontractului.Platasepoateface in lei sau in euro. Facturarea se va face in lei la cursulBNR.
Totodatalasemnareacontractuluisevapercepeogarantiespecificatainprezentul contract lapct.3.12
Garantia se achita doar numerar.
Garantia se va restitui clientului la receptia autoturismului inchiriat inaceeasistare in care a fost primit de la proprietar.
proprietarul poate retine integral garantia in urmatoarelesituatii:
a)    furtul autovehicului inchiriat sau a placutelor de inmatriculare (inclusivpierdereaacestora)
b)    accidente cauzate autoturismului inchiriat, in situatia in care Politia constatacaaccidentulafostprodusdinvinaconducatoruluiautoturismuluiinchiriat(inclusiv situatia in care autoturismul este gasit lovit, accidentat inparcare)
c)    in situtia omiterii declararii unui accident sau unei daune savarsita dechirias
d)    in situatia incredintarii conducerii autoturismului inchiriat uneipersoanenespecificata in contract ca si conducator aditional
e)    in situatia savarsirii uneia din faptele prevazute la pct9.43.
Autoturismul are asigurare de tip Casco siRCA.
Pretul inchirierii se stabileste pentru fiecare zi de inchiriere, in functiededurata inchirierii si tipul autoturismului Pretul zilnic se calculeaza considerandcamasina se inchiriaza 24 ore si nu fractionat. In cazul restituirii autoturismuluiinaintede termen nu se ramburseaza sumele platite, decat cu exceptiainitiativeilocatorului.
In cazul intarzieirii platii peste termenul stabilit de cele doua parti seperceppenalizari de 1% din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi deintarziere.
Insituatiaincareclientuldatoreazasumerestante,acesteapotfiincasatedingarantiadepusa,farasomatieprealabila.
4.    OBLIGATIILEPROPRIETARULUI
Proprietarul se obliga sa transmita clientului dreptul de folosintasupravehicolului, sa completeze prezentul contract de inchiriere, sa predeacheileautoturismului si sa predea clientului o copie a documentelor siasigurariiautoturismului.
Sa predea autoturismul in buna stare de functionare, curat si cu plinulfacut.
Sa restituie sau sa deblocheze garantia platita sau indisponibilizataclientuluidacaacestarestituieautoturismulladata,ora,loculsiinconditiileprevazuteincontract.
5.    OBLIGATIILE CLIENTULUI
Sa achite contravaloarea chiriei si agarantiei.
Clientul se obliga sa nu conduca sau foloseasca autoturismul inurmatoarelesituatii:
a)    Incalcand regulile referitoare la circulatia vehiculelelor inRomania;
b)    Pentru subinchiriere, taximetrie, scoala de soferi, paza si protectieetc.sau alte foloasemateriale;
c)    Incalcand instructiunile de folosire ale autoturismului cu privirelagreutateamaximaadmisasilanumarulmaximdepersoanecepotcalatori inmasina;
d)    In vederea impingerii sau tractarii altui vehicul sau a uneiremorci;
e)    Intimpceconducatorulautoestesubinfluentaalcoolului,drogurilorsau altor substante cu efect psihotrop, de natura saafectezecapacitatea de concentrare, psihicul sau capacitatile fizice alesoferului;
Este interzisa:
f)    repararea masinii efectuata la o alta unitate decat cea recomandata deproprietar;
g)    folosirea masinii pentru competitiisportive;
h)    lasarea masinii cu usile descuiate cu cheile in contact, cu usi, geamurisaucapotedeschise;
NERESPECTAREA ACESTOR CONDITII ATRAGERASPUNDEREAMATERIALA ACHIRIASULUI
Sa restituie autoturismul la data, ora si locul stipulate in contract, in stareaincare l-a primit si sa suporte toate cheltuielile ocazionate derecuperareaautoturismului.
Sa nu vanda, gajeze sau sa dispuna de autoturism in orice alt mod decatcelagreat prin acestcontract.
Sa suporte contravaloarea tuturor daunelor provocate autoturismuluisi/sautertilor din culpa sa produse in timpul savarsirii oricarei infractiuni saucontraventiiprevazute de legislatia romana, inclusiv conducand autoturismul subinfluentaalcoolului sau substantelor cu efect psihotrop,halucinogen.
Sa achite integral amenzile primite inclusiv cele referitoare laparcareaneregulamentara a autoturismului, precum si cheltuielile ocazionate de ridicarea,blocarea/deblocareaautoturismului.
Sa instiinteze proprietarul cu privire la locul unde se afla autoturismulatuncicand i se cere acest lucru si sa permita examinarea autovehiculului decatrelocator, oridecate ori consideraacesta.
In situatia furtului autovehiculului sa instiinteze imediat pe proprietar sisadeclare furtul la cea mai apropiata unitate depolitie.
In situatia furtului autovehiculului cu tot cu actele si/sau cheile acestuiaclientulva suporta in totalitate valoareaautoturismului.
Urmatoarele situatii sunt asimilate furtului autovehicolului de catre chirias:a)depasireaneanuntataatermenuluidepredareaautoturismuluicumaimultde24ore; b) lipsa sesizarii politiei in cazul disparitieiautoturismului.
6.    ASIGURARI
ProprietarularevehicolulasiguratCASCOimpotrivafurtuluisialaccidentariivehicolului.
a)    daca autoturismul este furat raspunderea chiriasului se va limita lagarantiaplatita,dacasuntintruniteconditiileprevazutelapunctul5.23si11.46panala11.51
b)    daca autoturismul este accidentat din vina clientului se va retine garantiasicheltuielile legate de pierderea de folosinta pe timpul cat masina va fireparata.
c)    dacaautoturismulesteaccidentatcuautornecunoscut,vandalizatsausesavarsesteunfurtdinautoturismproprietarulisirezervadreptuldeaconsideradacafaptas-apetrecutsicaurmareaneglijenteichiriasului,situatieincarepoateretine garantia platita de acesta.
Bunurile proprietatea chiriasului aflate in autoturism nu sunt asigurate si cadinraspunderea chiriasului. Asigurarea nu acopera persoanele dinautoturism.
7.    RASPUNDEREA CHIRIASULUI
Chiriasul raspunde, si este de acord sa despagubeasca toate cheltuielilesaupierderile de valoare cauzate de:
a)    Exploatarea sau intretinerea incorecta a masinii, inclusiv avariileprodusela motor, transmisie sau cutia de viteze cauzate delubrifiereanecorespunzatoare, de supraincalzire sau de lovirea acestora debordurisau alte obiectedure;
b)    Avarierea anvelopelor sau camerelor de aer, cauzata de rulareacupresiunescazutainroti,saucupresiunepreamare,penedecauciuc,impact cu obiecte taioase sauexplozii;
c)    Avarii la sistemul electric de oricenatura;
d)    Avarii produse in urma conducerii pe sosele inundate sau pe altedrumuridecat celepublice;
e)    Avarii ale vehiculului sau ale sistemelor auxiliare acestuiadatoratenerespectarii prescriptiilor cu privire la incarcareavehicolului
f)    Avarii produse rotii de rezerva, tapiseriei si bordului, uneltelorsiaccesoriilor livrate odata cuvehicolul;
g)    Avarii produse in urma unor competitii sportive sauantrenamentedesfasurate cu masinainchiriata;
h)    Avariicare:
–    Sunt produse cuintentie;
–    Sunt produse de catre conducatorul aflat sub influenta alcoolului saualtorsubstante    cu    efect    halucinogen;
–    Avariiprodusecaurmareaincalcariidispozitiilorlegale,chiardacamasinanuafost condusa pe un drumpublic;
–    Avarii aparute in timpul savarsirii unei infractiuni sau contraventii de catrechirias;
–    Avarii produse de sofer cand acesta incearca sa scape de arestare sau oaltapedeapsa, neoprind la semnalul politistilor sau altor organeabilitate;
i) Chiriasul raspunde, de asemenea pentru furt sau tentativa de furt, daca aceastanueste comunicata celei mai apropiate unitati depolitie.
8.    RASPUNDEREA PROPRIETARULUI
Proprietarul nu raspunde de pierderile provocate direct sau indirectchiriasuluiprin defectarea masinii si nici in cazul pierderii unor obiecte in interiorulmasinii.
Pe toata durata contractului proprietarul este exonerat de raspunderepentrudaunele provocate tertilor de catre chirias, conducand autoturismulinchiriat
9.    PROCEDURA IN CAZ DE ACCIDENT, FURT SAU AVARII
Chiriasulestedeacordsaapereintereseleproprietaruluisialesocietatiideasigurare in caz de accident, furt sau dauna prin:
a) informandu-l pe proprietar telefonicimediat;
b)anuntand evenimentul la cea mai apropiata unitate depolitie;
c) asigurandu-se ca vehicolul nu va fi lasatnesupravegheat;
Daca evenimentul are autor necunoscut (masina gasita lovita sauzgariatainparcare,furtulsautentativadefurtdinautoturismetc)clientulareobligatiadeaobtine procesul verbal de constatare si autorizatia de reparatie de lapolitie.
In cazul unui accident produs din vina clientului acesta va obtine delapolitie procesul verbal de constatare si autorizatia dereparatie.
In situatia in care vinovat de producerea evenimentului este unaltparticipant la trafic clientul are obligatia de a obtine procesul verbal deconstataresiautorizatiadereparatiedelapolitie,iardelacelalaltconducatorautoimplicatcopia dupa asigurareaRCA.
Intoatesituatiilementionatemaisus,locatarulareobligatiadeaverificamentionarea corecta si completa a tuturor daunelor constatate in autorizatiadereparatie.
Daca locatarul omite unul dintre documentele mentionate maisus,contravaloarea daunei va fi facturata catreclient.
10. DISPOZITII FINALE
Proprietarul isi rezerva dreptul de a recupera de la client orice suma de banisicheltuielile ocazionate de recuperarea acesteia, in conformitate culegislatiaromaneasca privind despagubirea, ca urmare a incalcarii de catre client aobligatiilorce rezulta din acestcontract.
Orice neintelegere cu privire la executarea prezentului contract, acesta cadeinfata instantelorjudecatoresti din Romania.
Prezentul contract se supune legilor romane invigoare.